AKOESTISCHE PLAFONDS | België

FAQs - Akoestiek & Plafonds

  Terug naar FAQs
1 - Welke Armstrong plafondtegels leveren goede, akoestische eigenschappen?
Dit hangt af van wat u onder 'goed' verstaat en of u hoofdzakelijk op zoek bent naar geluidsabsorptie of overlangsgeluidisolatie. Alle Armstrong plafondtegels hebben invloed op de akoestiek in de ruimte en zijn verkrijgbaar in de absorptiewaarden van 0,10 t.m. 1,00 αw (Alpha w) met overlangsgeluidisolatiewaarden (Dnfw) tot op 44 dB.
Ons Market Service Center geeft u graag gericht advies welke producten u het beste kunt toepassen om aan de gestelde eisen te voldoen. In onze brochures is ook gedetailleerde informatie opgenomen over de akoestische eigenschappen van al onze meest verkochte producten.
 
2 - Ik zie een referentie naar NRC in uw literatuur. Waar staat deze afkorting voor?
Noise Reduction Coefficient (geluidabsorptiecoëfficiënt) is een methode voor het opstellen van een ééngetalswaarde waarmee de geluidabsorptieklasse wordt aangeduid. De methode is gedefinieerd in ASTM C423 als het rekenkundige gemiddelde van de gemeten geluidabsorptiecoëfficiënten in de vier 1/3-octaafbandfrequenties met als middenfrequenties 250, 500, 1000 en 2000 Hz, afgerond op 0,05. Dit systeem uit de VS werd vroeger veel gebruikt in Europa, maar wordt steeds minder populair sinds de komst van de Weighted Sound Absorption Coefficient aw.
 
3 - Dus wat is de αw (Alpha w) dan? Ik dacht dat dit hetzelfde was als NRC?

Alpha w (gewogen geluidabsorptiecoëfficiënt) is ook een methode voor het opstellen van een ééngetalswaarde voor de geluidabsorptieklasse, alleen wordt dit nu gedaan met behulp van een referentiecurve over een brede frequentie reeks. Hoewel deze waarde moeilijker af te leiden is, is deze waarde meer representatief voor de geluidinterpretatie van het menselijk oor. De methode wordt volledig beschreven in de EN ISO 11654 en is vandaag de dag de Europese voorkeurseenheid voor het maken van een eenvoudige en snelle vergelijking van geluidsabsorberende producteigenschappen.
 
4- Is er een direct verband tussen NRC & Alpha w?
Nee. Al zijn beide begrippen ééngetalswaarden voor de geluidsabsorptie, toch kan geen van beide worden afgeleid van de ander, omdat er geen direct verband bestaat tussen de twee waarden.
 
5 - Wat is “Absorptieklasse” en hoe staat dit in relatie tot de Alpha w?
Dit is een systeem voor de classificering van de Alpha w waarden, zoals gedefinieerd in de EN ISO 11654. Deze classificatie groepeert de Alpha w range in 6 groepen, aangeduid met A tot E & 'Niet geclassificeerd'). Hierdoor is het systeem niet zo nauwkeurig als wanneer afzonderlijke Alpha w waarden worden gespecificeerd of geselecteerd.
 
6 - Hoe wordt geluidsabsorptie gebruikt?
Wanneer geluidsabsorptie is aangebracht op een ruimteoppervlak of voorwerpen, verminderen de geluidabsorberende materialen de weerkaatsing van geluid dat op deze materialen komt, Hierdoor wordt een ruimte minder 'galmend', 'levendig' ofwel het heeft een kleinere 'nagalm'. Het plafondoppervlak is vaak het enige, relatief onbelemmerde oppervlak met een substantiële afmeting, en dus dé plaats voor het toepassen van geluidsabsorptie. Geluidsabsorberende materialen zijn echter het meest doeltreffend in het beheersen van nagalm, als ze niet op één oppervlak of voorwerp zijn aangebracht, maar zijn verspreid over verschillende ruimteoppervlakken of voorwerpen.
 
7 - Hoe kan ik een ruimte minder 'echoënd' of 'galmend' laten klinken?
Echo's zijn geluidsreflecties tegen een vergelegen oppervlak die, als ze voldoende sterk zijn en genoeg tijdsvertraging hebben, los van het directe geluid kunnen worden waargenomen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld hetzelfde geluid twee keer snel achter elkaar horen. Echo’s zijn een ongebruikelijk fenomeen in normaal gesloten ruimten, zodat de uitdrukking 'galmend' vaak wordt gebruikt om het geluid te omschrijven dat men hoort in een gesloten ruimte met teveel nagalm, ofwel 'levendig' klinkt. Overmatige nagalm en geluid kunnen in een afgesloten ruimte worden beheerst door geluidsabsorberende materialen toe te passen, zoals akoestische systeemplafonds.
 
8 - Wat is een 'nagalmtijd' en hoe zijn jullie plafonds van invloed hierop?
Dit is de tijd in seconden waarin het weerkaatsende of nagalmende geluid in een gesloten ruimte tot een miljoenste (equivalent aan een daling van 60 dB) van zijn oorspronkelijke energieniveau afneemt, nadat de geluidsbron is gestopt.
Het is de meest gebruikte en gemakkelijkst te bepalen maat voor het voorspellen van de vermoedelijke geluidkwaliteit van een ruimte. De nagalmtijd voor een willekeurige, gesloten ruimte wordt beïnvloed door het volume van de ruimte en de aanwezigheid van eventuele geluidsabsorptie in die ruimte. Bij volumevergroting wordt de nagalmtijd langer, maar bij een toename van de geluidsabsorptie wordt de nagalmtijd korter. Elke ruimte verlangt echter een optimale nagalmtijd. Deze is afhankelijk van het gebruik - b.v. is de hoofdactiviteit van de ruimte spraak of muziek - en de afmeting van de ruimte. Door teveel geluidsabsorptie te plaatsen en dus een zeer korte nagalmtijd te creëren, kunnen akoestisch gezien net zulke negatieve en ongewenste effecten ontstaan als wanneer een ruimte te weinig geluidabsorptie krijgt, met een extreem lange nagalmtijd als resultaat. Omdat systeemplafonds een substantieel oppervlak beslaan en afhankelijk van het gekozen product van geluidsabsorptie variëren, kunnen ze de nagalmtijd van elke ruimte optimaal beïnvloeden.
 
9 - Wat is het effect van geluidsabsorptie op het geluidsniveau?
Ruimtes met een redelijke hoeveelheid geluidabsorptie lijken stiller en minder levendig dan ruimtes met weinig of geen geluidsabsorptie. Als de hoeveelheid effectieve geluidsabsorptie in een ruimte wordt verdubbeld (of gehalveerd), dan zal het geluidsniveau met 3 dB (decibel) worden verlaagd (of verhoogd). U dient er echter rekening mee te houden dat een verschil van 3 dB maar nét waarneembaar is door het menselijk gehoor, terwijl een verschil van 5 dB pas écht waarneembaar is. Daarnaast zal geluidsabsorptie op scheidingsconstructies (muren, plafonds, vloeren, enz.) de geluidsreductie in die ruimte niet aanzienlijk verbeteren daar door deze scheidingsconstructies geluid wordt overgedragen van de ene naar de andere ruimte.
 
10 - Hoe kan ik de nagalmtijd van een ruimte berekenen?
Door een wiskundig model te gebruiken, gebaseerd op de 'Sabine'-formule die rekent met de belangrijkste oppervlakken van een ruimte, hun afzonderlijke geluidabsorptiecoëfficiënten en de afmetingen van de ruimte. Met de akoestische module in 'Estimate', door Armstrong beschikbaar gesteld aan geregistreerde gebruikers, kunt u een eenvoudige, indicatieve berekening maken. Ook Market Service Center kan een gedetailleerdere berekening voor u maken, waarbij rekening wordt gehouden met gebruikersspecifieke criteria.
 
11 - Wat is een Sabine en waarom zou u die gebruiken?
Sabine (ook bekend als m2 open raam) is een eenheid van de geluidsabsorptie (A) die wordt verkregen door het blootgestelde oppervlak S (m2) van een materiaal te vermenigvuldigen met diens absorptiecoëfficiënt voor willekeurig invallend geluid as.
Sabine wordt ook gebruikt voor de omschrijving van de geluidabsorptie die wordt verkregen door afzonderlijke, losse voorwerpen, zoals een akoestische Canopy, plafondeiland of schot, waarbij alle oppervlakken aanzienlijke geluidabsorpties zouden kunnen leveren en het gebruik van as niet zinnig of realistisch zou zijn.
Na berekening van de totale geluidsabsorptie van alle vlakke oppervlakken en voorwerpen in een ruimte, kan er een schatting worden gemaakt van de verwachte nagalmtijd in die ruimte. De installatie van plafondeilanden en Canopies in een galmende ruimte kan de nagalmtijd aanzienlijk vekorten en bijdragen aan de vermindering van achtergrondgeluid.
 
12 - Waarom zou ik akoestische Canopies gebruiken in plaats van een traditioneel kamerbreed plafond?
Bij sommige trends in de moderne bouwtechnologie, zoals het gebruik van Betonkernactivering, moet het plafond voldoende open zijn om de luchtstromingen niet te verhinderen en kan een doorlopend (kamerbreed) plafond niet worden toegepast. De afwezigheid van een akoestisch plafond heeft als nadeel dat er vermoedelijk sprake zal zijn van langere nagalmtijden en hogere geluidsniveaus dan de waarden die als prettig en aanvaardbaar worden ervaren door de gebruikers. Ook kan er, ondanks de aanwezigheid van een doorlopend plafond om tal van redenen een tekort aan geluidsabsorptie ontstaan. Daarom kunnen Canopies in een galmende ruimte - het aantal is afhankelijk van de technische en esthetische eisen - de nagalmtijd aanzienlijk verkorten en bijdragen aan een lager achtergrondgeluid met beter hoorcomfort.
 
13 - Wat is het frequentiebereik van spraak en is deze in een officiële norm gedefinieerd?
Het frequentiebereik van spraak is gelegen tussen de 500Hz en 4000Hz. Dit bereik is echter niet gedefinieerd in een nationale of internationale norm.
 
14 - Wat is het verschil tussen geluidsabsorptie en overlangsgeluidisolatie?
Geluidsabsorptie heeft betrekking op de beheersing van de geluidreflecties in een ruimte, terwijl overlangsgeluidisolatie verband houdt met de beheersing van geluidsoverdracht tussen aangrenzende ruimtes via een doorlopend systeemplafond.
 
15 - Leveren materialen met een grote geluidsabsorptie ook een grote geluidsreductie?
Waarschijnlijk niet. Materialen die hoge niveaus aan geluidsabsorptie leveren zijn doorgaans licht van gewicht en poreus, exact het tegenovergestelde van de vereisten voor geluidsreductie (d.w.z. massief en ondoorlatend).
 
16 - Is het overschilderen van een Armstrong minerale of metalen tegel van invloed op de akoestische eigenschappen van de tegel?
Qua geluidsabsorptie kan er (licht) verlies optreden. Dit is afhankelijk van het patroon aan de voorzijde van de tegel (fissuratie, perforaties, vliezen, enz.), de gebruikte verfsoort en de dikte van de aangebrachte laag/lagen. Het is onwaarschijnlijk dat de geluidreducerende eigenschappen van een plafond nadelig zullen worden beïnvloed. Indien plafonds in akoestisch gevoelige ruimtes moeten worden overgeschilderd, zullen de invloeden hiervan voor de akoestische eigenschappen via aanvullende testen moeten worden vastgesteld. Let wel dat bij het overschilderen van plafondtegels ook andere technische aspecten, zoals brandreactie, lichtreflectie, etc., nadelig kunnen worden beïnvloed. Tenslotte wijzen wij u erop dat door het overschilderen van door Armstrong geleverde tegels de garantie van onze kant komt te vervallen. Een alternatief voor het overschilderen van minerale plafondtegels met randdetail “Board” zijn de Armstrong 'RENO'-tegels.
 
17 - Wat is er zo speciaal aan de geluidsreducerende eigenschap van systeemplafonds?
Systeemplafonds zijn een van de weinige producten waarbij de geluidreductie kan worden gemeten op twee totaal verschillende manieren. Dat is allereerst de gewone geluidisolatie (R of Rw) , waarbij het geluid éénmaal door het plafond gaat en die wordt gemeten conform EN ISO 140, deel 3. Ten tweede is dit de overlangsgeluidisolatie (Dnf of Dnfw) waarbij het geluid via een gemeenschappelijk plenum tweemaal door het plafond gaat en die wordt gemeten conform EN ISO 140 deel 2.
 
18 - Bestaat er een direct verband tussen de geteste Rw- en Dnfw-waarden voor plafonds?
Nee. Al bestaat er een aantal empirisch afgeleide relaties tussen de twee verschillende waarden voor hetzelfde product, er zijn geen theoretisch gestaafde methoden om onderlinge waarden van elkaar af te leiden. Het algehele proces is zeer ingewikkeld en het is zeer zeker NIET zo dat Dnfw = 2 x Rw!
 
19 - Ik dacht dat decibels dienen voor geluidsniveaus, dus waarom gebruiken jullie ze voor plafonds?
De decibel is een eenheid die veel wordt gebruikt in de akoestiek om o.a. de waarde van geluidniveaus aan te geven, maar b.v. ook om het vermogen van een product of samengestelde constructie om geluid te reduceren. Hoe hoger de (overlangs)geluidisolatie, hoe meer het geluidsniveauverschil zal zijn tussen de ruimten waartussen het product is gebruikt.
 
20 - Is er een verschil tussen geluidreductie/-isolatie en overlangsgeluidisolatie?
De termen 'reductie' en 'isolatie' betekenen beide het verminderen of afzwakken van iets, dus deze uitdrukkingen omschrijven hetzelfde proces en kunnen doorgaans door elkaar worden gebruikt. Met betrekking tot de akoestiek van systeemplafonds wordt 'geluidreductie' in het algemeen gebruikt om de afname van de 'enkele doorgang' te omschrijven (b.v. van een plenum naar een onderliggende ruimte), terwijl 'overlangsgeluidisolatie' wordt gebruikt voor de vermindering van geluidenergie door een 'dubbele doorgang' van een plafond. (via het gemeenschappelijke plafond boven twee aangrenzende ruimtes).
 
21 - Als een houten (of betonnen) vloerconstructie een geluidsisolatie (Rw) heeft van 35 dB en uw plafond een geluidisolatie (Rw) heeft van 20 dB, wat zal dan de totale geluidisolatie zijn als het plafond met een stijve constructie 200 mm onder de verdiepingsvloer zal worden opgehangen?
De totale geluidisolatie van de samengestelde constructie zal waarschijnlijk niet meer dan 40 dB bedragen, dus een toename van slechts 5 dB ten opzichte van de vloerconstructie. Dit ligt aan het feit dat de twee afzonderlijke elementen zeer dicht bij elkaar en constructactief stijf met elkaar zijn verbonden, waardoor het totaal van hun afzonderlijke reducties in de praktijk niet kan worden gerealiseerd.
 
22 - Hoe kan ik de geluidisolatie via de vloer/plafond constructie naar mijn bovenburen verbeteren?
Dit is een probleem dat niet eenvoudig kan worden opgelost door een extra plafond onder het bouwkundig plafond te installeren. Dit hangt o.a. af van het aanwezige geluidsniveau, de opbouw van de vloer/plafondconstructie en de overige overdrachtswegen, zoals de omliggende muren. Voor meer advies raadpleegt u het best een akoestisch adviseur.
 
Back to top Terug naar boven

 


Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken