AKOESTISCHE PLAFONDS | België

Woordenlijst | Akoestiek

Kies een onderwerp voor algemene definities:
Akoestiek
Rand details | Installatie | Systemen
Brand
Andere definities
Decibel in A niveau gewogen - dB(A) -De A-weging is een correctie ten opzichte van het gemeten geluiddrukniveau, dat globaal overeenkomt met het hoorvermogen van het menselijk oor bij 40 dB. Het komt overeen met de subjectieve reactie op geluid.

Ceiling Attenuation Class, CAC -  Een eengetalmaat bepaling voor in laboratorium gemeten waarden van de overlangsgeluidsisolatie tussen twee ruimten met een gedeeld plenum. Het is berekend conform de ASTM E 413-87 en de geluidreductie is gemeten volgens de ASTM E 90-90 in tertsbanden (1/3 octaafbanden) tussen de 125-4000 Hz.

Frequentie -   Het aantal keren per seconde, uitgedrukt in Hertz (Hz), dat een volledige geluidsgolf wordt geproduceerd door een bron.

Hertz (Hz) - De eenheid van frequentie. Eén cyclus per seconde is één Hertz.

Noise Reduction Coefficient, NRC - Een ééngetalmaat voor de gemeten geluidsabsorptie-coëfficiënten. Het rekenkundig gemiddelde (afgerond op 0.05) van de geluidsabsorptie-coëfficiënten, gemeten in 1/3 oktaafbanden met de middenfrequenties 250, 500, 1000 en 2000 Hertz.

Nagalm -  Het aanhouden van geluid in een gesloten ruimte, door continue reflektie van vlakken (wanden, plafonds, vloer enz.), nadat de geluidsbron is gestopt met het produceren van geluid. Nagalm bepaalt de kwaliteit en niveau van het geluid in een gesloten ruimte.

Nagalmtijd - De tijd in seconden, die nodig is om geluid in een gesloten ruimte af te laten nemen tot een miljoenste deel (60 dB) van zijn oorspronkelijke intensiteit nadat de geluidsbron is gestopt. Nagalmtijd is frequentie afhankelijk en wordt gewoonlijk gemeten in de 1/3 octaafbanden.

Geluidsabsorptie - De conversie van geluidsenergie in warmte (door wrijving) bij het passeren van het materiaal of het in resonantie brengen van een hoeveelheid lucht.

Overlangsgeluidsisolatie -  Begrip gebruikt in relatie tot de transmissie van geluid tussen twee ruimtes met een gedeeld plenum.

Geluidsisolatie - Begrip gebruikt in relatie tot de reductie van luchtgeluid tussen twee ruimtes, gerealiseerd door een barrière.

Sound Transmission Class, STC -Een ééngetalmaat bepaling voor de in laboratorium gemeten luchtgeluidisolatie. Het is berekend conform de ASTM E 413-87 en gemeten volgens de ASTM E 90-90 in tertsbanden (1/3 octaafbanden) tussen de 125-4000 Hz.

Gewogen geluidsabsorptie coëfficiënt , alpha w - Een ééngetalmaat voor de bepaalde geluidsabsorptie-coëfficiënten. Bepaald volgens EN ISO 11654. De met deze norm bepaalde waarden worden conform de EN ISO 20354 geconverteerd in de octaafbanden van 250, 500, 1000, 2000 en 4000 Hz en worden grafisch weergegeven. Een standaard referentie curve wordt met de gevonden waarden vergeleken tot de "meest gunstige overeenkomst " is gevonden. De afgeleide waarde (alpha w) zal variëren tussen 0.00 en 1.00 en is afgerond op 0.05, bijvoorbeeld alpha w = 0.65.

Gewogen Geluidsreductie index - Rw - Een ééngetalmaat bepaling van een laboratorium meting van de luchtgeluidreductie index. De indexering is overeenkomstig de EN ISO 717-1, met gebruik van de metingen bepaald volgens EN 20140-3 in de 1/3 octaafbanden gelegen tussen de 100-3150 Hz.

Getalsmaat v.e. "Weighted Suspended Ceiling normalised Level Difference", Dncw- Een ééngetalmaat bepaling voor de in een laboratorium gemeten overlangsgeluidsisolatie van een systeemplafond met een gedeeld plenum. Deze waarde is bepaald conform de EN ISO 717-1. De metingen zijn uitgevoerd conform de EN 201 40-9 in de terstbanden (1/3 octaafbanden) gelegen tussen de 100-3150 Hz.

Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken