AKOESTISCHE PLAFONDS | België

Algemene voorwaarden

Gelieve de volgende algemene voorwaarden aandachtig te lezen alvorens de website van Armstrong World Industries, Inc. ("Armstrong") te gebruiken. Door de site te bezoeken en te gebruiken, erkent u dat u de algemene voorwaarden van deze overeenkomst ("Overeenkomst") heeft gelezen en begrepen en er mee instemt deze na te leven.

Armstrong kan deze algemene voorwaarden op elk ogenblik wijzigen. Uw voortgezet gebruik van deze website betekent aanvaarding van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het ogenblik dat u de website gebruikt. U dient deze pagina te bezoeken alvorens gebruik te maken van deze website om op de hoogte te zijn van de huidige algemene voorwaarden waaraan u gehouden bent.

Privacy

Armstrong verzamelt informatie over de gebruikers van deze website. Het verzamelen van deze informatie is onderhevig aan het Online Privacybeleid van Armstrong.com.

Registratie

Voor toegang tot bepaalde delen van deze website, dient u zich te registreren bij Armstrong door een Persoonlijk Profiel op te stellen. Bij uw registratie wordt u gevraagd een gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. U gaat ermee akkoord waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie te verschaffen tijdens het registratieproces of wanneer u gevraagd wordt persoonlijke informatie te verschaffen door middel van een formulier of een e-mailverzoek van bevoegd Armstrong personeel. U gaat er tevens mee akkoord de nauwkeurigheid van enige verschafte informatie te handhaven. Als u enige onware, onnauwkeurige of onvolledige informatie verschaft, behoudt Armstrong zich het recht voor uw Persoonlijk Profiel account te beëindigen en uw gebruik van bepaalde of alle diensten die via deze website worden aangeboden, te schorsen.

Bedrijfsidentificatie en Handelsmerken

Handelsmerken of dienstmerken die op de website worden gebruikt of waarnaar op de website wordt verwezen, zijn eigendom van Armstrong World Industries, Inc. en/of de filialen ervan, tenzij anders aangegeven. U mag deze merken op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, republiceren, uploaden, plaatsen, overdragen, verdelen of wijzigen zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Armstrong. Het gebruik van de handelsmerken van Armstrong op enige andere website is verboden.

Auteursrecht

Al het materiaal op deze website is onderhevig aan auteursrecht, behalve indien uitdrukkelijk anders aangegeven. © 2000 Armstrong World Industries, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Eigendomsrechten op inhoud

U erkent en aanvaardt dat de inhoud, inclusief maar zonder zich te beperken tot tekst, software, muziek, geluid, foto's, video, afbeeldingen of ander materiaal op deze website, in sponsoradvertenties of in andere informatie die u wordt voorgesteld ("Inhoud") beschermd wordt door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andere eigendomsrechten en -wetten.

Armstrong geeft u toestemming om delen van de website voor uw persoonlijke gebruik elektronisch te kopiëren en af te drukken. Niettegenstaande behoudt Armstrong het auteursrecht op al dit materiaal. U begrijpt en aanvaardt dat u enkel toestemming heeft deze Inhoud te gebruiken zoals uitdrukkelijk toegelaten door deze Overeenkomst, en dat u geen afgeleide werken van deze Inhoud mag kopiëren, reproduceren, verdelen of creëren zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Armstrong.

Links

Armstrong verbiedt het gebruik van de handelsmerken van Armstrong als "link" op of vanaf enige andere website, tenzij Armstrong deze link vooraf heeft goedgekeurd.

Uitsluiting van garanties

Armstrong garandeert op geen enkele manier dat deze website zal voldoen aan uw vereisten of dat deze ononderbroken, tijdig, veilig of foutenvrij zal zijn; Armstrong geeft ook geen garanties over de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van deze website of over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie die deze website bevat. U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ALLE INFORMATIE OP EIGEN RISICO VAN DEZE WEBSITE DOWNLOAD OF OP ENIGE ANDERE MANIER VERKRIJGT EN DAT U DE ENIGE VERANTWOORDELIJKE ZAL ZIJN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VOOR GEGEVENSVERLIES TEN GEVOLGE VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD.

BEHOUDENS UITDRUKKELIJKE ANDERSLUIDENDE AANDUIDING, VERSCHAFT ARMSTRONG DEZE SITE-INHOUD "IN ONGEWIJZIGDE VORM" EN ZONDER ENIGE GARANTIE, ZIJ HET UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, IN DE RUIMSTE ZIN ALS WETTELIJK TOEGELATEN. DIT OMVAT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ARMSTRONG OF DE LEVERANCIERS ERVAN ZULLEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WATVOOR SCHADE DAN OOK (INCLUSIEF MAAR ZONDER ZICH TE BEPERKEN TOT SCHADE DOOR WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN INFORMATIE) ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SITE-INHOUD, ZELFS ALS ARMSTRONG OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

OPMERKING: HET IS MOGELIJK DAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF BIJKOMENDE SCHADE NIET TOELATEN. IN DIT GEVAL ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

Beperking van aansprakelijkheid

ARMSTRONG DOET ER ALLES AAN OM NAUWKEURIGE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE TE PLAATSEN. TOCH BEGRIJPT EN AANVAARDT U UITDRUKKELIJK DAT ARMSTRONG NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR ENIG VERLIES OF ENIGE SCHADE (RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE SCHADE, DAADWERKELIJKE SCHADE, SCHADE MET BOETEKARAKTER, GEVOLGSCHADE, BIJKOMENDE SCHADE, GESCHATTE SCHADE OF ANDERE SCHADE) ALS GEVOLG VAN ENIG GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, OF ALS GEVOLG VAN ENIGE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE WEBSITE-INHOUD, ONAFHANKELIJK VAN DE GROND WAAROP AANSPRAKELIJKHEID WORDT GESTELD, ZELFS ALS ARMSTRONG OP DE HOOGTE WERD GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF DERGELIJKE SCHADE. DIT OMVAT SCHADE WEGENS NALATIGHEID OF GROVE NALATIGHEID.

OPMERKING: HET IS MOGELIJK DAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID WEGENS BIJKOMENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOELATEN. IN DIT GEVAL ZIJN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Armstrong, de ambtenaren, bestuurders, werknemers, agenten, filialen, verdelers en licentiehouders ervan voor eigen rekening schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en vrij te stellen van vonnissen, verliezen, defecten, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven (inclusief redelijke kosten en uitgaven voor advocaten) ten gevolge van enige vordering, eis, vervolging of procedure die voortvloeit uit deze Overeenkomst of in verband met uw gebruik van deze website of van enig product of enige dienst met betrekking tot deze website.

Toepasselijke wetgeving

Deze Overeenkomst en de relatie tussen u en Armstrong is onderhevig aan en zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, ongeacht enige tegenstrijdigheid in de wetsbepalingen. Elk geschil of elke eis die voortvloeit uit of betrekking heeft tot deze Overeenkomst of tot het gebruik van deze website en het materiaal op deze website wordt beslecht in een rechtbank van Nederland. U aanvaardt dat, ongeacht enige andersluidende bepaling of wet, enige eis of enig geding ten gevolge van of met betrekking tot deze Overeenkomst moet worden ingesteld binnen de termijn van één (1) jaar nadat dergelijke eis of dergelijk geding zich voordoet, of zo niet voorgoed gesloten wordt.

Afstand/Scheidbaarheid

Indien één van de partijen afstand doet van een recht of verplichting volgens deze Overeenkomst, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van enig daaropvolgend recht of enige daaropvolgende verplichting. Indien één van de bepalingen van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank of een bevoegde instelling, wordt dergelijke bepaling afgescheiden van de rest van deze Overeenkomst, die voor het overige volledig van kracht en van toepassing blijft.

Voorbehouden van rechten

Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden vermeld worden voorbehouden.


Producten

Highlights

Informatiebron & Bestek

Zoeken