AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Rečnik pojmova | Akustika

U nastavku možete pogledati definicije najčešće upotrebljavanih pojmova iz oblasti akustike:
Akustika
Detalji ivice | Ugradnja | Sistemi potkonstrukcije
Otpornost na požar
Ostali termini
Frekvencija -   Fizička veličina koja označava broj ponavljanja u jedinici vremena. Frekvencija zvuka je broj zvučnih talasa koje emituje izvor zvuka u jednoj sekundi. Izražava se u Hercima. 

Herc (Hz) – Međunarodna merna jedinica za frekvenciju. Jedna oscilacija u sekundi je 1 Hz (Herc).

Koeficijent redukcije zvuka, NRC - Indeks proizvoljnih koeficijentata apsorpcije upadnog zvuka u skladu sa normom ASTM 423 90a , predstavlja se kao aritmetička sredina izmerenih koeficijenata apsorpcije zvuka za četiri centralne oktave frekvencija 250, 500, 1000 i 2000 Hz, izraženih u trećinama, i zaokružuje na najbližu vrednost koja je sadržalac broja 0.05.

Reverberacija – Prisustvo zvuka u zatvorenom prostoru i posle prestanka njegovog emitovanja usled kontinuirane refleksije o zidove, tavanicu, pod i sl. Reverberacija ima veliki značaj za određivanje kvaliteta i nivoa zvuka u zatvorenim prostorijama.

Vreme reverberacije –Vreme reverberacije predstavlja vreme (izraženo u sekundama) koje je potrebno da zvuk emitovan u zatvorenoj prostoriji padne na milioniti deo svog početnog intenziteta, posle prestanka njegovog emitovanja, što odgovara smanjenju nivoa zvuka za 60 dB. Vreme reverberacije zavisi od frekvencije i obično se definiše za oktave i terce.

Apsorpcija zvuka - Pretvaranje kinetičke energije zvučnog talasa u toplotnu energiju trenjem između čestica vazduha i materijala ili usled rezonovanja vazduha (rezonantna apsorpcija).

Umanjenje zvuka - Pojam koji se koristi u vezi sa prenosom zvuka između dve prostorije koje imaju zajednički međutavanični prostor.

Klasa transmisije zvuka, STC – Jednocifren broj koji izražava laboratorijski izmereno smanjenje prenosa zvuka vazduhom. Proracun se vrsi prema standardu ASTM E 413-87 a na bazi vrednosti izmerenih u skladu sa standardom ASTM E 90-90, pri frekveniciji 125 – 4000 Hz.

Prosečni izmereni koeficijent apsorpcije zvuka, αw - Broj koji vrednuje proizvoljne koeficijenata apsorpcije upadnog zvuka u skladu sa standardnom EN ISO 11654. Vrednosti dobijene merenjem u skladu sa standardnom EN ISO 20354 se zatim pretvaraju u raspon oktava od 250, 500, 1000, 2000 i 4000 Hz i predstavljaju na grafikonu.  Standardna referentna kriva se zatim pomera ka izmerenim vrednostima dok se vrednosti ne poklope. Dobijene vrednosti αw se kreću između 0.00 i 1.00 ali se izražavaju samo u brojkama koje su sadržatelji broja 0.05 (pri deljenju sa 0.05 daju ceo broj), npr. αw = 0.65.

Prosečni izmereni indeks redukcije zvuka - Rw – Jednocifreni brojkojim se izražava laboratorijski izmeren koeficijent redukcije zvuka koji se prenosi vazduhom. Indeks se određuje prema standardu EN ISO 717-1 a na bazi vrednosti izmerenih u skladu sa standardom EN 20140-3, za terce pri frekvenciji u opsegu 100 – 3150 Hz.

Prosečna izmerena razlika jačine zvuka, Dncw - Broj kojim se vrednuje laboratorijski izmerena zvučna izolacija spuštenog plafona za zvuk prenešen vazduhom, između dve susedne prostorije sa prostorom za instalacije iznad plafona. Vrednovanje se vrši u skladu sa standardnom EN ISO 717-1 dok se merenja vrše u skladu sa EN 20140-9, za raspon oktava frekvencije 100 – 3150 Hz, izraženih u tercama.

Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi

Podaci i Specifikacije

Pretražite