AKUSTIČNI PLAFONI | Crna Gora

Uslovi korišćenja

Molimo pročitajte sledeća uslove pre korišćenja veb stranice firme Armstrong World Industries, Inc. (»Armstrong«). Pristupom i korišćenjem sajta, priznajete da ste pročitali, razumeli i saglasni da poštujete uslove sadržane u ovom ugovoru (»Ugovor«).

Armstrong može dopuniti ove uslove u bilo koje vreme. Vaša kontinuirana upotreba ove web stranice jeste i pristanak na uslove koji su navedeni u vreme vašeg korišćenja. Treba da posetite ovu stranicu pre korišćenja web sajta kako biste odredili trenutne uslove koji vas obavezuju.

Privatnost

Armstrong sakuplja informacije o korisnicima web sajta. Sakupljanje ovih informacije podleže Politici privatnosti online Armstrong.com.

Obaveze u vezi sa registracijom

Da biste pristupili određenim delovima web sajta morate se registrovati kod Armstronga otvaranjem ličnog profila. Po registraciji pitaće vas da odaberete korisničko ime i lozinku. Saglasni ste da date istinite i tačne informacijie tokom procesa registracije ili kada se traži da podnesete lične podatke putem formulara ili elektronskog zahteva dobijenog od strane ovlašćenog osoblja firme Armstrong. Takođe ste saglasni da održavate tačnost bilo kog navedenog podatka. Ukoliko date bilo koju neistinitu, netačnu ili nepotpunu informaciju, Armstrong zadržava pravo da okonča vaš lični nalog i zabrani vam korišćenje bilo koje ili svih usluga koje se nude preko ovog web sajta.

Identifikacija preduzeća i zaštitni znak

Svi registrovani i/ili neregistrovani zaštitni znaci koji se koriste ili koji se pominju na web sajtu su vlasništvo firme Armstrong World Industries Inc. i/ili njegovih filijala osim ako drugačije nije naznačeno. Ne možete koristiti, kopirati, reprodukovati, prenositi, slati, distribuirati ili menjati ove oznake na bilo koji način bez prethodne pismene dozvole firme Armstrong. Korišćenje Armstrongovih zaštitnih znakova na bilo kom drugom web sajtu je zabranjeno.

Autorsko pravo

Svi materijali sadržani na ovom web sajtu su autorizovani osim ako posebno nije naznačeno drugačije. © 2000 Armstrong World Industries, Inc. Sva prava zadržana.

Vlasnička prava nad sadržajem

Priznajete i saglasni ste da su uključujući sadržaji, ne ograničavajući se na tekst, softver, muziku, fotografije, zvuk, fotografije, video, grafički sadržaj ili druge materijale sadržane na ovoj web stranici, koji vam se prezentuju u sponzorskim reklamama ili na drugi način (“Sadržaj”) zaštićeni autorskim pravom, zaštitnim znakom, oznakama usluge, patentima ili drugim vlasničkim pravima i zakonima. Armstrong vam daje dozvolu da elektronski kopirate i odštampate delove web sajta za vašu ličnu upotrebu. Armstrong, međutim, zadržava autorska prava nad takvim materijalima. Razumete i saglasni ste da vam je isključivo dozvoljeno da koristite Sadržaj odobren ovim Ugovorom i da ne možete kopirati, umnožavati, distribuirati ili kreirati izvedene radove iz ovog Sadržaja bez prethodnog izričitog ovlašćenja Armstronga.

Linkovi

Armstrong zabranjuje korišćenje zaštitnog znaka Armstronga kao “link” na ili sa bilo koje druge web strane ukoliko to nije unapred odobreno od strane Armstronga.

Odbacivanje i garancije

Armstrong ne daje garancije da će ovaj web sajt zadovoljiti vaše zahteve, da neće dolaziti do prekida, da neće biti blagovremen, siguran i bez greške; niti Armstrong daje bilo kakvu garanciju u pogledu rezultata koji se mogu dobiti korišćenjem ovog web sajta ili u pogledu tačnosti ili pouzdanosti bilo kojih informacija koje se dobijaju preko ovog veb sajta. RAZUMETE I SAGLASNI STE DA BILO KOJI SADRŽAJ KOJI SE UČITA ILI NA DRUGI NAČIN DOBIJE KORIŠĆENJEM OVOG WEB SAJTA JE NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK I JEDINO ĆETE VI BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU VAŠEG KOMPJUTERSKOG SISTEMA ILI GUBITAK PODATAKA KAO REZULTAT UČITAVANJA TAKVOG SADRŽAJA.

UKOLIKO NIJE IZRIČITO PREDVIĐENO DRUGAČIJE, ARMSTRONG PRUŽA SADRŽAJ OVOG SAJTA “U VIĐENOM STANJU” I BEZ GARANCIJA BILO

GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO ISKAZANIH ILI KOJE SE PODRAZUMEVAJU, U NAJVEĆEM OBIMU KOJI ZAKON DOZVOLJAVA. OVO UKLJUČUJE GARANCIJE KOJE SE PODRAZUMEVAJU O TRGOVINI INTELEKTUALNOM SVOJINOM I PODESNOST ZA ODREĐENE SVRHE. NI U KOM SLUČAJU ARMSTRONG ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, ŠTETE ZA GUBITAK DOBITI, PREKID POSLA ILI GUBITAK INFORMACIJA) KAO REZULTAT KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SADRŽAJA SAJTA, ČAK I AKO JE ARMSTRONG OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

NAPOMENA: NEKE NADLEŽNOSTI MOŽDA NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČAVANJE ODREĐENIH GARANCIJA ILI OGRANIČAVANJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE  ŠTETE, TAKO DA SE GORE NAVEDENO NE MORA PRIMENITI NA VAS.

Ograničenje odgovornosti

ARMSTRONG ČINI SVESNE NAPORE DA POSTAVI TAČNE INFORMACIJE NA OVAJ WEB SAJT. PA IPAK, VI IZRIČITO RAZUMETE I SAGLASNI STE DA ARMSTRONG NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKAV GUBITAK ILI ŠTETU (DIREKTNU, INDIREKTNU, KAZNENU, STVARNU, POSLEDIČNU, SLUČAJNU, POSEBNU, OSLOBOĐENU ILI DRUGU) KOJA JE REZULTAT BILO KOJE UPOTREBE ILI JE NASTALA USLED BILO KOJE GREŠKE ILI PROPUSTA U SADRŽAJU VEB SAJTA, BEZ OBZIRA NA OSNOV PO KOME SE ZAHTEVA ODGOVORNOST, ČAK I AKO JE ARMSTRONG OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVOG GUBITKA ILI ŠTETE. OVO UKLJUČJUJE ŠTETE USLED NEMARA ILI VELIKOG NEMARA.

NAPOMENA: NEKE NADLEŽNOSTI MOGU DA NE DOZVOLE ISKLJUČENJE ILI OGRANIČAVANJE ODGOVORNOSTI ZA SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, TAKO DA GORE NAVEDENA ISKLJUČENJA MOGU DA SE NE ODNOSE NA VAS.

Nadoknada

Saglasni ste da o sopstvenom trošku obeštetite, zaštitite i ne oštetite frimu Armstrong, njene zvaničnike, direktore, zaposlene, agente, filijale, distributere i koncesionare od i protiv bilo kakve osude, gubitka, nedostatka, štete, odgovornosti, troškova i cena (uključujući razumne advokatske naknade i troškove) koji su nastali u vezi ili proističu iz bilo kakve tužbe, zahteva, parnice, procesa koji može nastati po ovom Ugovoru ili u vezi sa vašim korišćenjem ovog web sajta ili bilo kog proizvoda ili za to vezane usluge.

Merodavno pravo

Ovaj Ugovor kao i odnosi između Vas i Armstronga regulišu se i tumače u skladu sa zakonima Države Pensilvanije bez obzira na moguće sukobe sa zakonskim odredbama. Bilo kakav nesporazum ili tužba koji proistekne ili se odnosi na ovaj Ugovor ili u vezi upotrebe ovog web sajta i materijala sadržanih na ovom web sajtu rešavaće se pred sudom u Pensilvaniji. Saglasni ste da bez obrzira na bilo koji suprotni statut ili zakon, bilo kakav zahtev ili tužba koja može proisteći ili se odnosi na ovaj Ugovor moraju se podneti u roku od jedne godine po nastanku takvog zahteva ili tužbe, ili će zastareti zauvek.

Odustajanje / raskid

Odustajanje bilo koje strane ili kršenje prava po ovom Ugovoru neće se smatrati odustajanjem od bilo kojih narednih kršenja ili prava. Ukoliko nadležan sud ustanovi da je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća ili nije na snazi, ta odredba će se izdvojiti iz ostatka ovog Ugovora, koji će u ostalom ostati na snazi.

Rezervisanje prava

Sva prava koja ovde nisu izričito navedena ovde su rezervisana.Proizvodi

Najistaknutiji proizvodi

Podaci i Specifikacije

Pretražite